Dijkversterking Spui Oost – Coördinatie Kabels en Leidingen Derden

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken met u mee.

COÖRDINATIE KABELS EN LEIDINGEN DERDEN

Dijkversterking over een tracé van 8,3 km, een extreme uitdaging

Het project

In het kader van het HWBP-programma is de dijkversterking Spui Oost uitgevoerd. Het unieke aan het project is het behoud van bewoning, havenfuncties en gemalen met innovatieve constructieve oplossingen. Dit realiseren in dorpskernen en tegelijk kabels en leidingen aanpassen met functiebehoud is een extreme uitdaging. Kabels en leidingen mogen de projectvoortgang niet belemmeren terwijl er nieuwe eisen zoals 50 jaar zekerheid vanuit de Waterwet en (veiligheids-)voorschriften gelden. In opdracht van CPB (Combinatie Ploegman/Van den Biggelaar) is de kabels en leidingen coördinatie in de ontwerp- en realisatiefase door ons verzorgd. Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta heeft bij ons de vraag neergelegd de onmogelijkheden uit de planfase te vertalen naar haalbare oplossingen. Naast deze werkzaamheden hebben wij ook ondersteunende en adviserende diensten geleverd aan de aannemer.

Werkzaamheden

Tijdens dit project hebben wij ondersteuning geboden door het uitvoeren van de inventarisatie kabels en leidingen en het bepalen van de raakvlakken en interacties met bouwfaseringen en eindsituatie. De kabels- en leidingen scope in uitgewerkt in een kans en risicoprofiel met kostenbeheersing. Technische oplossingen en werkmethodiek met kabels en leidingen beheerders en uitvoerende partijen VTA en POS proces (zowel KL.cat.II als KL.cat.III activiteiten) zijn afgestemd en overeengekomen. De impact van constructieve (dam-)wanden versus kabel en leidingen volgens vigerende NENnormen en WSHD-beleid is nader uitgewerkt.

Tijdens de uitvoering is het project begeleid (inclusief het zorgdragen van de beheersing CROW publicatie 250/308 aspecten. Het project is op een integrale en procesmatige manier benaderd en getoetst volgens het SCB (systeem gerichte contractbeheersing). De toetsing is conform NEN 3650/3651 verzorgd en de projectverificatie conform de nieuwe Waterwet.

Alle communicatie en correspondentie voor/namens de combinatie CPB in het kader van kabels en leidingen is verzorgd en we hebben technische proces en juridische ondersteuning geboden bij kabels en leidingen vraagstukken. Tenslotte is er ondersteuning geboden aan Waterschap Hollandse Delta bij kabels en leidingen 1&2 (RWS opzet).

Spui Oost 1 - 500x500
Spui Oost 2 - 500x500
Spui Oost 4 - 500x500

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?

 

Dijkversterking Spui Oost – Coördinatie Kabels en Leidingen Derden

Are you dealing with a challenging underground infrastructure issue? We will gladly collaborate with you. 

COORDINATION THIRD-PARTY CABLES AND PIPELINES

8,3-km-long dike reinforcement an extreme challenge

The project

Dike reinforcement at Spui East took place within the context of the HWBP (high water protection) programme. The unique aspects of the project were the preservation of housing, port operations and working with innovative constructive solutions. It is extremely challenging to complete this in town centres while simultaneously adapting cables and piping that keep on functioning Cables and piping may not be affected throughout the course of the project, while new requirements such as 50-year certainty under the Water Act and safety conditions apply. Working by order of CPB (Combinatie Ploegman/Van den Biggelaar) we took responsibility for cable and piping coordination in the design and construction phase. Customer Hollandse Delta water board asked us to translate the impossibilities emerging from the planning phase into feasible solutions. Besides these activities we also provided support and advisory services to the contractor.

Activities

During the project we offered support with inventories of cables and piping with the identification of shared areas and interaction with the construction phasing and end situation. The cable and piping scope was detailed in a chance and risk profile with cost control. Technical solutions and a working method were coordinated and agreed with cable and piping managers and executing parties VTA and POS process (both CP. cat. II and CP. cat. III activities). The impact of constructive (dam) walls versus cable and piping according to prevailing NEN standards and ISO policy was developed in more detail

The project was guided and supervised during the work (including the CROW publication 250/308 aspects). The project was approached in an integral and process-related manner and verified according to the SCB (system-specific contract control). Verification is in conformity with NEN 3650/3651, with project verification in conformity with the new Water Act.

All communication and correspondence for/on behalf of the CPB for cables and piping was taken care of, while we offered technical process and legal support with cable and piping issues. Finally, support was offered to Hollandse Delta water board for cables and piping 1&2 (RWS arrangement).

Spui Oost 1 - 500x500
Spui Oost 2 - 500x500
Spui Oost 4 - 500x500

More information about this project?

Would you like to know more about this project or the works that we completed?