Engineering en directievoering Officiersvliet

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

DETAILENGINEERING VAN EEN NIEUW TE LEGGEN WATERLEIDING

Trace van 450 meter gecombineerd met een gestuurde boring

Het project

De DN600 AC hoofdleiding in de Officiersvliet te Zwijndrecht moest worden vervangen. Wij hebben voor dit project de engineering en de directievoering verzorgd. Het nieuwe gerealiseerde leidingendeel van 450 meter betreft een DN400 stalen leiding, gecombineerd met een gestuurde boring uitgevoerd in een 500 HDPE.

Werkzaamheden

 

Tijdens dit project hebben wij ondersteuning geboden aan netbeheerder Oasen door het uitvoeren van de de detailengineering van de nieuw te leggen waterleiding uitgevoerd en het vervaardigen van tracé en detailtekeningen.

De leiding is vervangen door een gestuurde boring. Voor deze boring zijn de berekeningen en het ontwerp uitgevoerd en is er een bestek/ werkomschrijving van de civiele werkzaamheden opgesteld. Vervolgens is er een directiebegroting opgesteld van een VGM-plan ontwerpfase, zijn de vergunningsaanvragen verzorgd en is er een uitvoeringsplanning opgesteld. Het opstellen van een uitvoeringsplanning.

In de uitvoeringsfase hebben wij ook ondersteuning geboden door directievoering en het houden van toezicht op de uitvoering van het project.

header officiersvliet - 500x500
DSCN0772
DSCN0772

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?

 

Engineering en directievoering Officiersvliet

Are you dealing with an underground infrastructure issue? We will gladly collaborate with you.

DETAILENGINEERING FOR A NEW WATER PIPELINE

Route of 450 metres combined with directional drilling

The project

The DN600 AC main pipeline in the Officiersvliet in Zwijndrecht required replacement. We took responsibility for the engineering and management for this project. The newly constructed pipeline part measuring 450 metres concerns a DN400 steel pipeline, combined with directional drilling in a 500 HDPE.

Activities

During this project we offered support to grid operator Oasen by carrying out the detail engineering of the new water pipeline along with the route and detail drawings.

The piping is replaced by directional drilling. The calculations and design were prepared for the drilling, and specifications/a work description for the civil activities were drawn up. Then a management budget was drawn up for an HSE plan design phase, the licence applications were taken care of, and construction planning was put in place. Drawing up construction planning.

In the execution phase we also offered support with management and supervision of the execution of the project.

header officiersvliet - 500x500
DSCN0772
DSCN0772

More information about this project?

 Would you like to know more about this project or the works that we completed?