Engineering definitief ontwerp Nijverdal – Almelo

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

Definitief ontwerp

Engineering definitief ontwerp Nijverdal – Almelo

Het project

Ter versterking van het deelnet Harculo – Hengelo worden een aantal nieuwe 110kV verbindingen aangelegd. Het betreft onder andere de nieuwe 110kV verbinding Nijverdal – Rijssen, waarvan het tracé circa 10,5 km lang is en de 110kV verbinding Almelo – Hengelo met een tracé lengte van 18 km.

Beide tracés voor de nieuwe verbindingen kennen diverse uitdagingen, zoals aanleg langs een rioolwaterzuivering en langs en onder het spoor door, het kruisen van snelwegen, aanleg in natuurgebieden, beperkingen als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe industriegebieden en beperkingen als gevolg van eisen van perceeleigenaren.

SGS Roos+Bijl heeft voor beide verbindingen de detailengineering verzorgd. Hiervoor zijn de reeds aanwezige projectgegevens geanalyseerd en is de ontwerp tracélijn uit het Basisontwerp doorgesproken met het projectteam van TenneT. Vervolgens is een tracéschouw gedaan waarvan de resultaten zijn verwerkt in een schouwrapportage. Naar aanleiding van de rapportage zijn diverse tracé wijzigen tot een concept tracélijn uitgewerkt. Aan de hand hiervan heeft TenneT veldonderzoeken uitgezet en gesprekken gevoerd met perceelhouders en bevoegde gezagen. Input uit de onderzoeken en gesprekken is vervolgens verwerkt in de definitieve tracélijn. In deze fase van het project zijn de intrede en uittredepunten van de HDD’s en de doorsnedes ter plaatse van aandachtspunten zoals kruisingen met andere leidingen, weg en waterkruisingen in de tekeningen verwerkt. Daarnaast zijn de definitieve dieptes van de HDD’s bepaald a.d.h.v. de veldonderzoeken en zijn de major en minorsecties in de verbinding bepaald. Van de verbindingen is een beïnvloedingsberekening volgens de NEN3654 opgesteld. Voor het tracé naast het spoor is een RLN00398 beschouwing gedaan.

De volgende producten zijn, conform de eisen gesteld door TenneT, opgeleverd: plan van aanpak, fotorapportage van tracébezoeken, routekaarten/tracétekeningen van beide tracés, boortekeningen (63 stuks), kabeltreklijsten, schematekeningen, NEN3654 berekeningen, RLN00398 beschouwing.

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?