OV Saal Coördinatie kabels en leidingen derden

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

VERBETERING VERBINDING TUSSEN SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD

Coördinatie kabels en leidingen derden bij de aanleg van bouwwegen en geluidschermen

Het project

Binnen het project OV SAAL staan bereikbaarheid en omgeving centraal. Zowel op de weg als op het spoor vinden werkzaamheden plaats die de verbinding tussen Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) verbeteren. Door een nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en ProRail wordt hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk voorkomen.

Wij waren betrokken bij de aanleg van de geluidsschermen langs het spoor in Almere. De geluidsschermen worden aangebracht op fundatiepalen waarbij raakvlakken ontstaan met bestaande kabels en leidingen. Voor een goede engineering waarbij het uitgangspunt is dat er geen kabel- en leiding verleggingen plaats vinden, is veel afstemming nodig met netbeheerders.

Werkzaamheden

Tijdens dit project hebben wij onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: een raakvlakkeninventarisatie voor de aanleg van bouwwegen en geluidsschermen, het voeren van afstemmingsoverleggen met kabels- en leidingbeheerders, civiel en GWW en het coördineren van graven en proefsleuven. Daarnaast zijn er ook werk- en objectplannen opgesteld en is de uitvoeringsfase begeleid. Nadien zijn de werkplannen met kabel- en leidingbeheerders geverifieerd.

DSCN0772
DSCN0772
DSCN0772

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?

 

OV Saal Coördinatie kabels en leidingen derden

Are you dealing with a challenging underground infrastructure issue? We will gladly collaborate with you.

VERBETERING VERBINDING TUSSEN SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD IMPROVING THE CONNECTION BETWEEN SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD (SAAL)

Coordination of cables and piping during the erection of noise barriers

The project

Accessibility and the environment are at the heart of the OV SAAL project. Activities take place both on the road and railroad track to improve the connection between Schiphol-Amsterdam Almere-Lelystad (SAAL). Close cooperation between the Rijkswaterstaat and ProRail will reduce the impact on the environment to the extent possible.

We were involved in the construction of the noise barriers along the track in Almere. The noise barriers are rected on foundation posts, which leads to interfaces with with existing cables and piping. Optimum coordination with grid operators is required for good engineering, which always aims to avoid re-routing cables and piping

Activities

During this project we carried out activities such as: a shared area examination for the construction of construction roads and noise barriers, coordination consultation with cables and piping managers, civil and GWW, the coordination of excavation and pilot trenches. Work and object plans were also drawn up with guidance for the execution phase. The work plans were then verified by cable and piping managers.

DSCN0772
DSCN0772
DSCN0772

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?