De Hoekse lijn Coördinatie kabels en leidingen derden

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

TOTALE COÖRDINATIE KABELS EN LEIDINGEN TRAJECT HOEKSE LIJN (SCHIEDAM CENTRUM – HOEK VAN HOLLAND STRAND)

De metamorfose van een gewone spoorlijn naar een moderne metro ter verbetering van het openbaar vervoer.

Het project

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt hard aan de verbetering van het openbaar vervoer. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland zal een metamorfose ondergaan: van een gewone spoorlijn naar een moderne metro. De Hoekse Lijn verbindt Schiedam Centrum met Hoek van Holland Strand.

Project Bureau Hoekse Lijn heeft ons gevraagd de volledige coördinatie van de kabels en leidingen van derden op het traject van de Hoekse Lijn uit te voeren, een project van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wij zijn hier zowel in de voorbereidende fase als in de uitvoeringsfase bij betrokken geweest.

Werkzaamheden

Voor dit project zijn we gestart met de inventarisatie, het bepalen van raakvlakken en technische oplossingen voor kabels en leidingen derden. We hebben afstemmingsoverleggen gehad met kabel- en leidingbeheerders en bevoegd gezag. Vervolgens is er een kostenraming opgesteld van de verleggingskosten en de nadeelcompensaties en is er een concept verzoek opgesteld tot aanpassing en verzoek tot nemen van maatregelen.

Wij hebben de opdrachtgever ondersteund en geadviseerd op het gebied van procedurele, technische en juridische kennis.

Tijdens de uitvoeringsfase is de opdrachtgever begeleid en zijn de te maken aanpassingen en/of de bescherming van de kabels en leidingen derden gecoördineerd en de werk- en objectplannen opgesteld. Ook is er ondersteuning geboden door directievoering tijdens het aanbrengen van voorbelasting.

HoekseLijn2-500x500
HoekseLijn3-500x500
HoekseLijn4-500x500

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?

 

De Hoekse lijn Coördinatie kabels en leidingen derden

Are you dealing with an underground infrastructure issue? We will gladly collaborate with you.

TOTAL COORDINATION CABLES AND PIPING ROUTE HOEKSE LIJN (SCHIEDAM CENTRUM – HOEK VAN HOLLAND STRAND)

The metamorphosis of an ordinairy railway line into a modern metro to improve public transport.

The project

Metropolitan region Rotterdam The Hague is working hard to improve public transport. The existing route between Schiedam and Hoek van Holland is set to undergo a transformation: from an ordinary railway line to a modern metro. The Schiedam–Hoek Van Holland Railway connects Schiedam Centre to Hoek van Holland Strand.

The Schiedam–Hoek van Holland railway Planning Bureau asked us to take responsibility for full coordination of the cables and piping of third parties on the route of the Schiedam–Hoek Van Holland Railway . This was a Metropolitan region Rotterdam The Hague project. We were involved in both the preparation phase and execution phase.

Activities

For this project we started with an inventory, being the identification of shared areas and technical solutions for third-party cables and piping. Coordination consultation with cable and piping managers and the competent authority took place. Then an estimate of costs of re-routing and compensation was drawn up with a concept created for adaptation and the measures to be taken. We supported and advised the customer in relation to procedural, technical and legal expertise.

The customer was given every assistance during the execution phase, and the adaptations to be made and/or the protection of the third-party cables and piping was coordinated with the work and object plans drawn up. Support was also offered by management during the application of initial loading.

HoekseLijn2-500x500
HoekseLijn3-500x500
HoekseLijn4-500x500

More information about this project?

Would you like to know more about this project or the works that we completed?