Tracé Engineering Warmteleidingen

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

UITBREIDING VAN EEN WARMTENET

Ontwerpen van diverse persingen en horizontaal gestuurde boringen

Het project

Ten behoeve van een vergunningaanvraag hebben wij ondersteuning geboden aan Ennatuurlijk, en zijn er engineeringswerkzaamheden uitgevoerd voor de uitbreiding van warmtenet tracé Ketelhuis Camminghaburen te Leeuwarden. Er zijn diverse persingen en horizontaal gestuurde boringen ontworpen voor een DN200/315 StaalPUR-PE warmtenet met een druk van 10 bar en een totale tracé lengte van circa 1 kilometer.

Werkzaamheden

Tijdens dit project hebben wij ondersteuning geboden door het inventariseren van de aangeleverde gegevens, het verzorgen van klic-meldingen en het schouwen/inmeten van het tracé. Er zijn vijf sonderingen en twee grondboringen uitgevoerd. Het definitief ontwerp tracé engineering dat is opgeleverd omvat drie persingen en twee gestuurde boringen. Hiervoor zijn sterkteberekeningen uitgevoerd ten behoeve van de boringen, zijn er perskrachtprognoses uitgevoerd ten behoeve van de persingen en zijn er tracé- en boortekeningen opgesteld.

warmteleiding3 - 500x500
warmteleiding2 - 500x500
warmteleiding 1 - 500x500

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?

 

Tracé Engineering Warmteleidingen

Are you dealing with a challenging underground infrastructure issue? We will gladly collaborate with you.

ENGINEERING FOR THE EXTENSION OF A DISTRICT HEATING NETWORK

Designing various jacking and horizontal directional drilling operations

The project

We supported Ennatuurlijk for a licence application, and engineering works were carried out for the extension of the Ketelhuis Camminghaburen district heating network route in Leeuwarden. Various jacking and horizontal directional drilling operations were used for a DN200/315 Steel-PUR-PE district heating network with a pressure of 10 bar and a total route length of approx. 1 kilometre.

Activities

During this project we offered support by drawing up inventories of the supplied data, the provision of KLIC (cable and piping information centre) reporting and the surveying/measurement of the route. Five soil-drilling tests and two core drilling operations were carried out. The final design route engineering supplied included three jacking and two directional drilling operations. Strength calculations were carried out for the drilled holes and pressure predictions were made for the jacking with the creation of the route and drilling drawings.

warmteleiding3 - 500x500
warmteleiding2 - 500x500
warmteleiding 1 - 500x500

More information about this project?

Would you like to know more about this project or the works that we completed?