Engineering 150kV Theemsweg – Botlek tracé

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

EEN TRACÉ IN HET MEEST COMPLEXE ONDERGRONDSE INFRAGEBIED VAN NEDERLAND

Aanleg van een nieuwe kabelverbinding ten behoeve van de toekomstige energieopwekking en energievoorziening

Het project

Om de toekomstige energieopwekking en de energievoorziening in het Rotterdamse havengebied te waarborgen is de aanleg van een nieuwe kabelverbinding noodzakelijk. De kabelverbinding bevindt zich in het meest complexe ondergrondse infragebied van Nederland. In opdracht van Joulz (voor TenneT) hebben wij het basis ontwerp en het definitieve ontwerp vervaardigd voor deze nieuwe kabelverbinding tussen 150 kV verdeelstations Theemsweg en Botlek (250 MVA). De verbinding bestaat uit drie enkelfasige 1600 Alrm kabels met een totale lengte van ca. 5.5 km, waarin zich drie gestuurde boringen bevinden.

Werkzaamheden

Tijdens dit project hebben wij onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: het uitvoeren van een risico/knelpunten analyse en het vervaardigen van een tracévariantenstudie. Vervolgens is er een plan van aanpak, een kwaliteitsplan, een projectplanning en een begroting opgesteld en zijn de detailtekeningen van het basis ontwerp vervaardigd.

Voor dit project was het ook noodzakelijk om (grond)onderzoeken uit te voeren waaronder: planologie, archeologie, flora&fauna en niet gesprongen explosieven.

Voor het tracé zijn een drietal gestuurde boringen ontworpen en de benodigde EMC berekeningen uitgevoerd: beïnvloeding K&L volgens NEN3654, magneetveldzone volgens RIVM en elektromagnetische beïnvloeding hoofdspoorweginfrastructuur.

Gedurende het project hebben wij ondersteuning geboden bij onder meer: het voeren van overleggen met opdrachtgever en instanties, het verkrijgen van vergunningen en het opstellen civiel bestek UAV-GC en V&G ontwerpfase.

content_img-theem
header_porfolio
Theemsweg tekening station-thumb

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?

 

Engineering 150kV Theemsweg – Botlek tracé

Are you dealing with a challenging underground infrastructure issue? We will gladly collaborate with you.

THE ROUTE IS LOCATED IN THE MOST COMPLEX UNDERGROUND INFRASTRUCTURE ZONE IN THE NETHERLANDS

Construction of a new cable connection for future energy generation and power supply

The project

The construction of a new cable connection was required to ensure future energy generation and the power supply in the Rotterdam port area. The cable connection is located in the most complex underground infrastructure zone in the Netherlands. Working by order of Joulz voor TenneT, we created the basis and final design for this new cable connection between 150 kV Theemsweg and Botlek distribution stations (250 MVA). The connection consists of three single-phase 1600 Alrm cables with a total length of approx. 5.5 km, in which three directional drilling operations are incorporated.

Activities

 

During this project we carried out activities including the following: a risk/bottleneck analysis, the creation of an alternative route study. Following this we drew up a plan of approach, a quality plan, a project plan and budget, and the detail drawings of the basic design were produced. For this project it was also necessary to carry out (soil) investigations including: urban and rural planning, archaeology, flora and fauna, live explosives.

Three directional drilling operations were designed for the route and the required EMC calculations were made: C&P influence according to NEN3654, magnetic field zone according to RIVM and electromagnetic influence of main railway infrastructure. During the project we supported, among others: consultation with the customer and authorities, the acquisition of licences and drawing up UAV-GC civil specifications and H&S design phase.

content_img-theem
header_porfolio
Theemsweg tekening station-thumb

More information about this project?

Would you like to know more about this project or the works that we completed?