Directievoering Theemswegtracé Havengebied Rotterdam

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

EEN TRACÉ IN HET MEEST COMPLEXE ONDERGRONDSE INFRAGEBIED VAN NEDERLAND

Verleggingen van kabels en leidingen voor de aanleg van de Havenspoorlijn in het Rotterdamse havengebied.

Het project

Het Theemswegtracé betreft een tracé van circa 4 kilometer in een complex gebied met veel infrastructurele uitdagingen. In het Rotterdamse Havengebied zijn grote bedrijven gesitueerd en er liggen belangrijke verbindingen in de ondergrond. Alle kabels en leidingen van netbeheerder Stedin dienen verlegd te worden naar een smalle strook tussen de huidige spoorlijn en bestaande kabels en leidingen die zich in de Rotterdamse leidingstraat bevinden. Halverwege 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe spoor van start gegaan. De huidige kabels en leidingen moeten in noordelijke richting verplaatst worden.

Naast het kabel en leiding ontwerp zijn een vijftal gesloten frontboringen en een open frontboring (onder de spoorlijn en de rijbaan door) met een diameter van 1 meter ontworpen. Tevens liggen er negen bestaande hoogspanningsverbindingen van station Theemsweg naar het terrein van Huntsman. Deze verbindingen zijn vervangen door drie nieuwe hoogspanningsverbindingen die door middel van een door SGS Roos+Bijl geëngineerde gestuurde boring, onder de Theemsweg en de sporen zijn aangelegd. Het betreft hier een complexe boring die zodanig is ontworpen dat deze tussen twee bestaande 150kV verbindingen doorgaat en daarna de leidingstraat kruist. Daarnaast heeft SGS Roos+Bijl in het ontwerp ook rekening gehouden met de nog te plaatsen poeren van het aan te leggen Theemsweg spoortracé.

Tijdens de reconstructiewerkzaamheden is het 25kV tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding naar Air Products Nederland (APN) aangelegd. Deze verbinding heeft een vermogen van 55MVA. Door de aanwezigheid van veel hoogspanningsverbindingen in de directe nabijheid hebben onze engineers op basis van de door ons uitgevoerde belastbaarheidsberekeningen innovatieve oplossingen bedacht om de warmteontwikkeling rond de kabels afdoende te kunnen voeren.

Parallel aan de civiele werkzaamheden zijn er ook werkzaamheden aan het hoogspanningsstation Theemsweg uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn in samenspraak met Joulz afgestemd om eventuele overlast voor de aangesloten klanten zoveel mogelijk te minimaliseren.

Werkzaamheden

SGS Roos+Bijl heeft, in opdracht van Stedin, de directievoering op zich genomen voor het aanpassen en aanleggen van de Stedin infrastructuur en bijbehorende kabel technische en civiele werkzaamheden. Dit houdt in dat SGS Roos+Bijl de coördinatie heeft verzorgd tussen alle stakeholders waaronder aannemers, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en de klanten van Stedin. Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Het beoordelen en goedkeuren van de uitvoeringsplanning.

Het beoordelen en goedkeuren van het uitvoeringsplan, waaronder: V&G-plan voor de uitvoering, bemalings-, verkeers-, testplannen, omgaan met vrijgekomen materialen en een plan voor het maken van lassen.

Het organiseren en leiden van voortgangsvergaderingen.

Het maken van verslagen en rapportages.

Het houden van dagelijks toezicht op de uitvoering.

Het bewaken van en sturen op kwaliteit van het resultaat.

Het bewaken van en sturen op de uitvoeringsplanning.

Het bewaken van en sturen op termijnopleveringen.

Adviseren met betrekking tot meer- en minderwerken ten gunste van scopewijzigingen.

Het signaleren, adviseren en registreren van afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van het bestek en/of bestekstekeningen.

Het organiseren van overleg met vergunningverleners, leiding- en grondeigenaren.

Begeleiding werkzaamheden derden (terreinen APN en Huntsman).

Het signaleren en adviseren met betrekking tot schades.

DSC_0237
DSC_0174
IMG_3347

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?