Wijziging WION in de maak

Wijziging WION in de maak

Deze zomer is een wetsvoorstel ingediend waarmee de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten op een aantal punten wordt gewijzigd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

  Huisaansluitingen gaan onder de WION vallen (naar aanleiding van de dodelijke gasexplosie in Diemen). Voor bestaande aansluitingen gaan overgangsperioden van 1 tot 10 jaar gelden.
  Het treffen van voorzorgsmaatregelen wordt aangepast. Grondroerder en netbeheerder dienen hierover meer dan voorheen afspraken te maken.
  De netbeheerder dient na een melding afwijkende ligging voortaan onverwijld, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen maatregelen te treffen.
  De overdracht van een net moet door de oude en nieuwe beheerder gezamenlijk gemeld worden. Hiermee moet het aantal weesleidingen verkleind worden.

De vernieuwde WION zal op termijn worden overgezet naar de nieuwe Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON) waarvoor deze zomer eveneens een wetsvoorstel is ingediend. De WIBON heeft ook weer wijzigingen van andere wetten, zoals de Telecommunicatiewet tot gevolg. Naast de wijziging van de WION staat ook nog een nieuwe CROW-richtlijn ‘zorgvuldig graven’ in de steigers, ter vervanging van de bestaande CROW-publicaties 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ en 308 ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen’.

Kortom: netbeheerders en grondroerders doen er wijs aan hun ogen en oren de komende maanden goed open te houden, want er staat veel op stapel. 

Wijziging WION in de maak

WION change in the pipeline

This summer a legislative proposal is being submitted to change a number of points in the law on exchanging information for underground grids. The most important changes are summed up below.

  Home connections will fall under the WION (following the fatal gas explosion in Diemen). For existing connections transitional periods of 1 to 10 years will apply.
  Taking precautionary measures will be adapted. The groundwork contractor and grid operator must make more arrangements than before.
  After a report of a non-compliant location, the grid operator must now take measures immediately, and in any case no later than within thirty workdays.
  The transfer of a grid must be reported by the old and new manager together. The number of orphan lines will then be reduced.

The new WION will, in due course, be converted into the new Law on exchanging information on above-ground and underground grids (WIBON), for which a legislative proposal is also being submitted this summer. The WIBON will also result in changes to other laws such as the Telecommunications Act. Besides the changes to the WION, a new CROW guideline ‘careful excavation’ is also in the make to replace existing CROW publication 250 ‘Preventing excavation damage to cables and piping’ and 308 ‘Cables and piping around waters and water retention works’.

In short: grid operators and groundwork contractors should definitely keep their eyes and ears open in the coming months because many changes are on the way.