De realisatie van de Noorderlijn te Antwerpen

De realisatie van de Noorderlijn te Antwerpen

Antwerpen krijgt met de Noorderlijn een traminfrastructuur op de Noorderleien, het Eilandje en de Noorderlaan. Het project, genaamd Brabo 2, is onderdeel van het Masterplan 2020 en betreft naast een nieuwe tram- en weginfrastructuur, het verbeteren van de openbare ruimte.

SGS Roos+Bijl is begin 2016 gevraagd om bij dit grootschalige project de coördinatie, het ontwerp en de realisatie van kabels en leidingen derden (nutsleidingen) van een 27-tal nutspartijen te begeleiden. Met het inrichten van een KL-pijler is het unieke karakter van de projectsamenwerking vertaald in een integrale aanpak. Naast de coördinatie, wordt ook de studie, het ontwerp en de uitvoering van nutswerken in synergie voor alle nutspartijen door de bouwcombinatie gerealiseerd.

Inmiddels heeft de befaamde verkeersknip van de Leien plaatsgevonden en zijn er 6 van de 23 deelopleveringen gerealiseerd. De doelstelling is met een strakke planning en minimale overlast, voor zowel het verkeer als ondernemers en omwonenden, het project en de uitdagende faseringen in het stadscentrum te realiseren. Voor de kabels en leidingen van nutspartijen is er circa 40 km aan sleuf en 155 km aan nieuwe aanleg. De omvang van verlaten leidingen is extreem, mede doordat er in België geen actief verwijderbeleid is. Projectgebonden tractiestations, bovenleidingen, straatmeubilair zoals fietsstations, ondergrondse afvalcontainers, informatiepanelen en stads- en verkeerstoezicht worden ook met de ondergrondse kabels en leidingen verbonden.

Dit project betreft alle KL-disciplines met de Antwerpse configuratie van Ø 300/500mm distributieleidingen, telecomkokers met manholes, ondergrondse hoogspanningscabines, straatkasten, afsluiters en de transportleidingen en verbindingen met het havengebied.

Het afstemmen van het ontwerp- en werkplannen om de gefaseerde bouw binnen een strakke planning mogelijk te maken, het verzorgen van ontwerp in synergie en inrichten van een beheerste uitvoering. Alle aanpassingen gebeuren op basis van een economisch optimum maar ook het vernieuwen van de netwerken en (huis-)aansluitingen behoren tot de werkzaamheden die ingenieursbureau SGS Roos+Bijl uitvoert.

Wil je meer weten over onze werkzaamheden in België? Neem contact met ons op!

  

De realisatie van de Noorderlijn te Antwerpen

Works on the Noorderlijn in Antwerpen

The Noorderlijn gives Antwerp a tram infrastructure on the Noorderleien, the Eilandje and the Noorderlaan. The project, called Brabo 2, is part of the 2020 Masterplan and, besides a new tram and road infrastructure, involves the improvement of the public space. 

At the start of 2016 SGS Roos+Bijl was asked to take responsibility for the coordination, design and laying of third-party cables and piping (utility lines) from some 27 utility suppliers in this large-scale project. With the organisation of a cable and pipeline unit the unique nature of the project venture was translated into an integral approach. Besides coordination, the study, design and utility works were also completed in synergy for all utility suppliers by the construction consortium.

In the meantime, the renowned Leien traffic cut has been put in place with 6 of the 23 works being completed. The aim is to complete the project with the challenging phasing in the city centre with tight planning and a minimum of inconvenience for traffic, business owners and people living in the vicinity. Approx. 40 km of trenches and 155 km of new construction is provided for the cables and piping of utility suppliers. The amount of out-of-service piping is extreme, partly because there is no proactive removal policy in Belgium. Project-related traction stations, overhead lines, street furniture such as cycle stations, underground waste containers, information panels and city and traffic monitoring are also associated with the underground cables and piping.

This project concerns all cable and piping disciplines with the Antwerp configuration of Ø 300/500mm distribution pipes, telecom ducts with manholes, underground high voltage units, street cabinets, valves and the transport lines and connections with the port area.

The coordination of the design and work plans to enable phased construction within tight planning, the provision of the design in synergy and the organisation of controlled completion of the works. All adaptations take place based on economically optimal returns, while the renovation of the grids and (home) connections also forms part of the activities carried out by Engineering company SGS Roos+Bijl.

Want to know more? Get in touch!