Artikel Grond Weg Waterbouw – Ontoelaatbare elektromagnetische beïnvloeding voorkomen?

Artikel Grond Weg Waterbouw – Ontoelaatbare elektromagnetische beïnvloeding voorkomen?

ONTOELAATBARE ELEKTROMAGNETISCHE BEÏNVLOEDING VOORKOMEN BIJ KABELS EN LEIDINGEN?

De NEN 3654 beschrijft primair hoe moet worden vastgesteld dat buisleidingen en hoogspanningssystemen elkaar nadelig beïnvloeden uit oogpunt van veiligheid en corrosie. Door vooraf beïnvloedingsberekeningen volgens de NEN 3654 te maken wordt een veiligere situatie gecreërd. Onze collega’s Remco en Eric aan het woord in het nieuwe GWW Magazine over het voorkomen van ontoelaatbare beïnvloeding bij ondergrondse kabels en leidingen.

NEN 3654
SGS Roos+Bijl maakt beïnvloedingsberekeningen volgens de NEN 365 norm. Remco legt uit: “De norm gaat over de wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen. Onder hoogspanningssystemen worden hoogspanningskabels en hoogspanningslijnen verstaan. Conform de norm wordt laagspanning tot 1000 Volt (1 kV) gezien. Boven de 1000 Volt (1 kV) betreft hoogspanning. De NEN 3654 beschrijft primair hoe moet worden vastgesteld dat buisleidingen en hoogspanningssystemen elkaar nadelig beïnvloeden uit oogpunt van veiligheid en corrosie.” De norm hanteert een aantal verschillende stappen die doorlopen worden. Er wordt gekeken
naar zowel de elektrische beïnvloeding als de thermische beïnvloeding.

ELEKTROMAGNETISCH VELD
“Op een stalen buisleiding kan spanning komen te staan door een parallel lopende hoogspanningsverbinding, ten gevolge van het elektromagnetisch veld”, geeft Eric aan. “Deze elektrische beïnvloeding kan resulteren in onveilige situaties omdat er aanraakspanningen kunnen ontstaan of er kunnen beschadigingen optreden op nabij gelegen installaties en buisleidingen door wisselstroomcorrosie.” Remco vult aan: “De mate waarin een buisleiding nadelig wordt beïnvloed wordt groter naarmate de parallelloop langer wordt in combinatie met de onderlinge afstand tussen de buisleiding en de hoogspanningsverbinding. Rondom bijvoorbeeld een 10 kV hoogspanningsverbinding is een elektromagnetisch veld van ruim 1 km aan beide zijden aanwezig. Indien hier buisleidingen parallel lopen aan de kabelverbinding, kan er nadelige beïnvloeding plaatsvinden op de buisleidingen. Bij deze nadelige beïnvloeding wordt rekening gehouden met de grootte van de optredende elektrische en thermische beïnvloeding en de gevolgen die dit met zich mee brengt.

“Daarom is het zo belangrijk om vooraf beïnvloedingsberekeningen te maken. Hiermee voorkom je nare verrassingen. Je begrijpt dan ook dat beïnvloedingsberekeningen niet alleen voor één sleuf gelden, ze gelden voor de gehele zone waarin beïnvloeding kan optreden door een hoogspanningsverbinding”, aldus Remco.

 

Lees het gehele artikel uit het Grond Weg Waterbouw magazine (editie 3 – 2021) hier.

Artikel GWW - EMC Beïnvloedingsberekeningen volgens de NEN3654.jpg

Wil je meer weten over EMC studies of onze andere diensten? Neem dan contact met ons op!