Omgevingsonderzoek Geervliet – Botlek

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

OMGEVINGSONDERZOEK TRACÉ 150kV GEERVLIET – BOTLEK

Uitvoeren van een quickscan: archeologie, ecologie, bodem, planologie en niet gesprongen explosieven

Het project

Onze legal afdeling heeft een quickscan uitgevoerd voor archeologie, bodem, niet gesprongen explosieven, ecologie en planologie voor het aanleggen van een 150kV tracé tussen TenneT Geervliet en de Botlekweg. Daarnaast hebben onze specialisten beoordeeld of het aan te leggen tracé m.e.r.-plichtig was.

Werkzaamheden

Door middel van een bureaustudie is onderzocht of in het onderzoeksgebied risico’s bestonden op:

Het aantreffen en verstoren van beschermde soorten

Negatieve invloed op beschermde natuurgebieden

Aantreffen van niet gesprongen explosieven

Bodemverontreinigingen en archeologische waarden

Gevolgen voortvloeiend uit de vigerende bestemmingsplannen

Daarnaast is op basis van wet- en regelgeving beoordeeld of voor de aanleg een m.e.r. plicht bestond.

DSCN0772
DSCN0772
DSCN0772

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?

 

Omgevingsonderzoek Geervliet – Botlek

DESKRESEARCH FOR A 150KV ROUTE GEERVLIET – BOTLEK

The project

Our legal department has carried out a quickscan for archaeology, soil, live explosives, ecology and urban and rural planning in order to construct a 150 kV route between TenneT Geervliet and the Botlekweg. Apart from that, our specialists assessed whether the route to be constructed had an environmental impact reporting obligation.

Activities

Desk research investigated whether the research area involved risks of:

encountering and disturbing protected species

a negative influence on protected natural areas

encountering live explosives

soil contamination and archaeological values

consequences ensuing from the prevailing land use plans.

It was also assessed whether there was an environmental impact reporting obligation resulting from laws and regulations.

DSCN0772
DSCN0772
DSCN0772

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?