Contract Dijkversterking Wolferen-Sprok getekend

Contract Dijkversterking Wolferen-Sprok getekend

Voor de Dijkversterking Wolferen-Sprok zijn op 12 maart 2019 ontwerpteamovereenkomsten gesloten tussen opdrachtgever Waterschap Rivierenland, ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevend ingenieursbureau BV en bouwcombinatie van Ploegam, GMB Civiel en Dura Vermeer. Deze partijen vormen samen het ontwerpteam De Betuwse Waard. Samen gaan zij de dijken tussen Wolferen en Sprok versterken. Met deze nieuwe samenwerkingsvorm worden uitvoeringskennis, innovatieve oplossingen en expertise in de planfase beter benut. Dit moet resulteren in een slim, efficiënt en veilig uitvoerbaar ontwerp voor de dijkversterking.

Ontwerpteam

Het waterschap heeft in dit project voor een ontwerpteam gekozen. Deze samenwerkingsvorm is een nieuwe variant op het bouwteam in de planuitwerkingsfase. De uitvoeringskennis die wij met de aannemerscombinatie in dit vroege stadium in het ontwerpteam inbrengen, zal resulteren in een slim en maakbaar ontwerp en een versnelling van het project ten opzichte van een traditionele aanpak. De combinatie maakt hiervoor, naast de eigen kennis en expertise, dankbaar gebruik van de samenwerking met partners.

SGS Roos+Bijl zal als partner de kabel en leiding discipline verzorgen in de planuitwerkingsfase maar ook tijdens de realisatiefase van de Dijkversterking.

Dijkversterking Wolferen-Sprok

De opgave van het project bestaat uit het versterken van afgekeurde dijkvakken op (een combinatie van) verschillende faalmechanismen (macrostabiliteit, hoogte en piping) over een tracé van ongeveer 15 kilometer. De dijkversterking loopt van buurtschap Wolferen (Gemeente Overbetuwe) in het westen tot aan buurtschap Sprok (Gemeente Lingewaard) – met uitzondering van het dijkvak Lent, waar tijdens het project Ruimte voor de Waal al dijken versterkt zijn. Het traject moet op 30 december 2022 weer veilig zijn voor de komende 50 jaar.

Dijkversterking Wolferen-Sprok is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.